Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a https://viziturabazis.hu honlap üzemeltetőjeként Kakas Tamás Egyéni Vállalkozó, mint „M.n.s. egyéb sport / szabadidős tevékenységet” szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), és szolgáltatást igénybe vevő megrendelői (a továbbiakban: Megrendelő) között érvényesek. A szerződési feltételek a Szolgáltató által szervezett valamennyi szolgáltatásra, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal (https://viziturabazis.hu) (a továbbiakban: Weboldal) használatára érvényesek. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, az ÁSZF kinyomtatható és lementhető a Szolgáltató weboldaláról.

Jelen ÁSZF 2024. március 11. napjától visszavonásig érvényes.

Megrendelő az a magyar vagy külföldi természetes személy, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi.

Cégeknek, Jogi Személyiségű Szervezetekenek, Közületeknek szervezett programjainkat előzetes egyeztetéssel tudjuk megtartani! Az egyeztetés során e-mailben minden esetben mellékletben megküldjük a (jelen oldalon szereplő szerződéssel közel azonos tartalmú, aktualizált) hatályos ÁSZF-et!

A Szolgáltató adatai:

Cégnév:                      Kakas Tamás egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám:  59108753

Székhely:                    1036 Budapest, Lajos utca 144. IV. 21.

Adószáma:                76363993-1-41

E-mail:                        info@viziturabazis.hu

Telefonszám:              +36 30 645 9021

Honlap:                       https://viziturabazis.hu

Részvételi Feltételek
 • A túrákra jelentkezni magánszemélyek (természetes személyek) az info@viziturabazis.hu címre küldött e-mailen vagy az adott túra honlapján található „Jelentkezés” űrlap kitöltésével, a választott túra (és annak dátuma!) megjelölésével, számlázási adatok (név, cím) és telefonszám megadásával tudnak. A megadott adatok alapján visszaigazoló üzenetet, majd e-számlát küldünk a Megrendelő e-mail címére, melynek Szolgáltató felé történő teljesítésével lesz érvényes a foglalás, valamint a jelen szerződést elfogadottnak tekintjük. 
 • A Szolgáltató az e-számlán szereplő fizetési határidőig vállal kötelezettséget a foglalás fenntartásáért. Amennyiben ezen időtartam alatt a Megrendelő a fizetési és foglalási kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a foglalás megszüntetésére.
 • A jelentkezés Megrendelő által bármely okból történő lemondása esetén Szolgáltató a részvételi díjat / előleget – az alábbi táblázat szerinti bánatpénz levonása után – visszafizeti Résztvevőnek. Lemondásnak minősül az is, ha a Megrendelő nem kezdi meg túráját vagy nem jelenik meg az indulás pontos helyén és időpontjában. Ilyen esetben a túra megkezdésének időpontja tekintendő a lemondás időpontjának.

Magyarországi túrák esetén:

A lemondás időpontja az indulás előtt:

A bánatpénz mértéke:

legkésőbb 31. napig

a részvételi díj 20 %-a

30-16 nappal

a részvételi díj 50 %-a

15-8 nappal

a részvételi díj 75 %-a

7 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén

a részvételi díj 100 %-a

Külföldi túrák esetén:

A lemondás időpontja az indulás előtt:

A bánatpénz mértéke:

legkésőbb 91. napig

a részvételi díj 20 %-a

90-31 nappal

a részvételi díj 50 %-a

30-8 nappal

a részvételi díj 80 %-a

7 napon belül, vagy meg nem jelenés esetén

a részvételi díj 100 %-a

 • Amennyiben a Szerződés megkötése után a túra célországa a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt térségek” I. kategóriája felsorolásába felvételre kerül, akkor az Megrendelő bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a Szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való felvétel közzétételétől számított 15 naptári napon belül tájékoztatja a felmondásról az Szolgáltatót. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető, azonban a Megrendelő túrára befizetett díját visszafizeti az Megrendelőnek.
 • a foglaláshoz szükséges számlázási adatok, valamint a Megrendelő és utastársai (a továbbiakban: Résztvevő/k/) által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért a Megrendelő felel, a hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • Az egyes túrákra érvényes részvételi feltételek pontos leírása a Weboldalon és/vagy a visszaigazoló üzenetben elérhető. A Megrendelő a foglalással elfogadja a Szolgáltató által támasztott részvételi feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy kizárja azt a személyt (Megrendelőt vagy utastársát/utastársait) a túráról, aki nem felel meg a foglalással elfogadott részvételi feltételeknek. A kizárásból bekövetkező esetleges joghátrányokért, illetve többletköltségekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • Résztvevő felelősséget vállal a rendelkezésére bocsátott sporteszközökért. Gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről, tisztántartásukról, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerű és jogszerű használatukról.
 • A túrán minden Résztvevő a saját felelősségére vesz részt. 18 éven aluliak részvételéhez a Szülőktől írásos beleegyezés, felelősségvállalás szükséges. Résztvevő (18 éven aluliak esetében Szülő) köteles a Résztvevő által okozott kárt megtéríteni. Ezen körülmények figyelembe vételével a Szolgáltató kizárja olyan károk megtérítésének kötelezettségeit, amelyek a túra speciális jellegéből adódóan a Megrendelőtől általában elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint a Szolgáltató megbízottjának/túravezetőnek e körbe tartozó utasításaitól történő eltérés miatt következtek be.
 • Résztvevő köteles a társadalmi normákat, a túravezető utasításait, valamint a hajózás szabályait betartani. A túra során a Megrendelő vagy utastársa által harmadik személynek okozott kárért a Megrendelő közvetlenül felelős.
 • Résztvevő kijelenti, hogy úszni tud, fertőző betegségben nem szenved, egészségi állapota vízitúrázásra alkalmas. Betegségeiről induláskor a túravezetőt tájékoztatja.
 • A fenti feltételek be nem tartása esetén Résztvevő a programból kizárható.
 • A Megrendelő jogosult a túrán való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel a tájékoztatóban meghatározott részvételi feltételeknek. Az engedményezésről a Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel. Amennyiben a Szolgáltatónak az engedményezés következtében többletköltsége merül fel, annak megfizetésére igényt tarthat.
 • Másik időpontra történő átfoglalási igény esetén amennyiben a Megrendelő vagy a Szolgáltató talál másik Megrendelőt a megüresedő helyekre, a teljes részvételi díj átvihető a másik időpontra, ellenkező esetben az átfoglalás lemondásnak minősül és a bánatpénz megfizetése mellett foglalható át az időpont.
 • Résztvevő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy a túra során fényképfelvételek, esetenként videófelvételek készülhetnek és az elkészített felvételeket Szolgáltató teljeskörűen – így különösen területi, alkalom-, példányszám- vagy felhasználási módbeli korlátozás nélkül – felhasználhatja digitális, online és nyomtatott felületein egyaránt (így különösen, de nem kizárólag: Weboldal, Facebook oldal, újság, hirdetés, plakát, szórólap). Amennyiben Résztvevő nem szeretne a publikus felvételeken megjelenni, azt a jelentkezéskor megjegyzésként, illetve a túra előtt a túravezetőnél jelezheti!
 • Megrendelő előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja, hogy részére Szolgáltató a megadott e-mail címre elektronikus úton, levelezés során hírlevelet küldjön. Megrendelő a továbbiakban „leiratkozó” e-mailben kérheti ennek megszüntetését.
 • A Szolgáltató, amennyiben a túrára jelentkezett résztvevők száma nem éri el a Weboldalon megjelölt minimális létszámot, a befizetett összeg visszatérítése mellett:

– a 6 napnál hosszabb utak esetében a túra megkezdése előtti 10. napig,

– a 2 és 6 nap közötti időtartamú utak esetében a túra megkezdése előtti 5. napig,

– a 2 napnál rövidebb utak esetében a túra megkezdése előtti 48. óráig

kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja a Szerződést.

Az ezen pontban említett esetekben a Szolgáltató a Megrendelő által az túra ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.

 • A Szolgáltató kártérítési kötelezettség nélkül, a Megrendelő indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, a túra megkezdése előtt vagy akár a túra közben is jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a programot módosítani, amennyiben a Szolgáltatót a Szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják (időjárási tényezők, havaria, bármely Résztvevő önhibájából vagy önhibáján kívül a túra folytatására alkalmatlanná válása, stb.), illetve amennyiben a túrázók egészségét és biztonságát közvetlenül vagy közvetve veszély fenyegeti.
 • A Szolgáltató felel a Szerződés nem-teljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért kivéve ha a hibás teljesítés sem a Szolgáltató, sem az általa igénybevett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

– ha a Szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatartására vezethetők vissza

– ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát a Szolgáltató ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy

– vis maior esetén

Vis maior teljesítés-gátló oknak minősülnek a Szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható, általuk nem kalkulálható, nem ellenőrizhető külső körülmények és események. Különösen – földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk.

 • A Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait köteles a túravezetővel haladéktalanul közölni. A túravezető köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, és a szükséges intézkedéseket megtenni. Szolgáltató a helyszínen el nem mondott kifogásokat utólag nem tudja panaszként figyelembe venni.
 • A Szerződés automatikusan megszűnik, ha a benne foglalt szolgáltatások teljesülnek.
Sporteszköz bérleti szerződés feltételek

Sporteszközeinket általánosságban nem adjuk bérbe! Ilyen irányú megkeresésekre adott esetben késve vagy egyáltalán nem válaszolunk!

Eszköz bérlésre csak egyedi megállapodás keretében kerülhet sor.

 • Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező sporteszközöket. Bérlő az eszközök átvételével elismeri, hogy a bérlet tárgyát képező sporteszközök a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak.
 • A bérlet határozott időtartamra érvényes. Ezt követően a bérleti jogviszony megszűnik.
 • A bérlet tárgyát képező Sporteszközök felsorolása, a bérleti jogviszony időtartamára járó Bérleti díj, Szállítási díj, Teljes díj (= bérleti díj + szállítási díj), Előleg összege, Utólag összege, Utólag esedékessége e-mail-ben egyeztetett árajánlat alapján történik.
 • Bérlő köteles legkésőbb a bérleti jogviszony kezdetét megelőző 30. napon a teljes díj megfizetésére. Amennyiben Bérlő ezen fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor ez a részéről elállásnak minősül. A Bérlő jogosult a bérleti jogviszonytól bármely időpontban elállni. Ez esetben azonban a Bérlő az alábbi összegű kötbér fizetésére köteles:

Elállás az átvétel előtt:

Kötbér összege:

legalább 31 nappal

a teljes díj 20%-a

30-15 nappal

a teljes díj 50%-a

14-8 nappal

a teljes díj 75%-a

7. nap, vagy azon belül

a teljes díj 100%-a

 • Bérbeadó a kötbér összegét jogosult a részére már megfizetett bérleti és szállítási díj összegéből levonni.
 • A bérlet tárgyát képező sporteszközök átvétele – eltérő megállapodás hiányában – a bérleti jogviszony kezdő napján történik.
 • Bérlő vállalja, hogy gondoskodik az átvett sporteszközök biztonságos megőrzéséről, állapotuk megóvásáról, rendeltetésszerű és jogszerű használatukról. Az okozott kárt Bérlő megtéríteni köteles. Bérlő tudomásul veszi, hogy a kártérítés teljes összegének kifizetése napjáig kötbér címén köteles a bérleti díjat folyamatosan megfizetni.
 • A bérlet tárgyának átvételi helye és időpontja, a szállítás részletei, valamint a visszavétel helye és időpontja, a visszaszállítás részletei e-mail-ben egyeztetett módon történik.
 • Bérlő nem jogosult a bérlet tárgyát albérletbe vagy harmadik személynek bármely jogcímen használatába adni. Bérlő aláírásával elismeri, hogy a bérlet tárgyának kezelésére a bérbeadó kioktatta.
 • Bérlő köteles a bérleti jogviszony megszűntekor a bérlet tárgyát képező sporteszközöket hibátlan állapotban, hiánytalanul az emailben egyeztetett helyen visszaszolgáltatni.
 • Az átvétel és visszavétel az azt megelőző napon a Bérlő által kezdeményezett időegyeztetés alapján történik.
 • Készfizető kezes kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Bérlő nem teljesíti a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét, akkor maga fog helyette teljesíteni.
 • Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.
Reklamációra vonatkozó szabályozások
 • A fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató/Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
  Telefon: +36 30 645 9021
  Internet cím: https://viziturabazis.hu/
  E-mail: info@viziturabazis.hu
 • A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a szolgáltatások fogyasztók részére történő értékesítésével, illetve teljesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 • A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles a fogyasztót 30 napon belül írásban tájékoztatni.
 • Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.
Adatvédelem
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok az alábbi oldalon elérhetők:
  Adatvédelem